فیلم مستند

ساخت فیلم مستند

فیلم مستند با جنبه هایی از واقعیت ساخته می شود که در آن حقیقت معیار است .
به عبارتی دیگر تمام روش هایی که برای ثبت هر واقعیت تفسیری از صحنه های واقعی و یا به کمک بازسازی صادقانه صحنه های اصلی به کار می رود که روایت سازنده از واقعیت است .