فیلم آموزشی

ساخت فیلم آموزشی

فیلم رسانه ای است که علاوه بر جلب توجه مخاطب می تواند نحوه استفاده از محصولات را به بهترین شکل در جهت اهداف آن سازمان تولید کرد .