ساخت انیمیشن

ساخت انیمیشن

انیمیشن جایگاهی است برای نو آوری و هر چه در ذهن بتوان تصور کرد ، می توان در انیمیشن به تصویر کشید .
در انیمیشن سازنده و تولید کننده تنها محدود به واقعیت ها نیست و هر چه غیر واقعی و یا تخیلی را می توان جهت تبلیغ به کار گرفت .